JM does not take responsibility for the translation

Helse, miljø og sikkerhet

JMs visjon er å ha helt skadefrie arbeidsplasser der alle medarbeidere føler seg trygge. Vi skal alltid sette helse og sikkerhet i første rekke. Dersom en arbeidsoppgave ikke kan utføres sikkert, skal den ikke utføres i det hele tatt. Alle medarbeidere skal ha et godt fysisk, organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø som også fremmer en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

Helse

Helse og arbeidsmiljø - adferdsregler
Hos JM Entreprenør tar vi arbeidsmiljøet på alvor. Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø. Adferdsreglene er utarbeidet for å sikre at vi opptrer korrekt i vårt daglige arbeid og å gi veiledning i viktige spørsmål.  Adferdsreglene tydeliggjør hvilke holdninger som gjelder i JM. De gir ulike perspektiver på foretakets verdier og hva de innebærer for våre medarbeidere.

Rent, tørt Bygg
På alle prosjekter gjennomføres rutiner for rent, tørt bygg. Kort fortalt deles bygget inn i soner etter ferdigstillelsesgrad slik at man hindrer spredning av støv og partikler. Det gjøres også tiltak mot fukt for å hindre utviklingen av sopp, mugg og bakterievekster.

Dette gir et bedre arbeidsmiljø i byggeprosessen, skaper en mer effektiv byggeplass og gir et bedre inneklima i det ferdige bygget.

Påseplikt og innsynsrett
JM tar sosial dumping på alvor og gjennomfører stikkprøver av lønns- og arbeidsvilkår mot våre underentreprenører og leverandører.

Safety week
En uke i året settes av til Safety Week i JM. Gjennomføringen ledes av konsernledelsen for å forsterke forankring i organisasjonen. Hvert år presenteres det et fokusområde som jobbes målrettet med. I tillegg gjennomføres faste aktiviteter som førstehjelpskurs, prosjektevaluering, utvidet vernerunder osv.

 

Miljø

Ytre miljø
JM Entreprenør AS har miljø i fokus. Utviklingen i sortering av avfall taler for seg.

 

Sikkerhet

Personlig verneutstyr
Vi sørger for at alle ansatte har riktig verneutstyr og vet hvorfor og hvordan de skal bruke det. Hos oss er det obligatorisk med synlighetstøy, hjelm, vernebriller og vernesko. Hørselvern og hansker og evnt annet verneutstyr brukes ved behov.

Rapportering av uønskede hendelser (RUH)
Som en del av det å være en lærende organisasjon sørger vi for å få kontinuerlige tilbakemeldinger fra virksomheten. Uønskede hendelser skal tas alvorlig.

Risikovurdering og SJA
Alle prosjekter gjennomfører risikovurderinger i forkant av prosjektet. Risikovurderingen brukes som en av styringsparameterne i prosjektgjennomføringen og oppdateres jevnlig. SJA (sikker jobb analyser) brukes som et tiltak for å redusere risikoen i spesielle arbeidsoperasjoner.

Vernerunder og daglig kontroll
Vi gjennomfører vernerunder på byggeplassene våre ukentlig. I tillegg gjennomføres det daglige kontroller på de mest kritiske elementene.

Orden og ryddighetsrevisjoner
2 ganger i året gjennomføres det revisjon av HMS på alle våre byggeplasser. Revisjonen innbefatter både en fysisk befaring på byggeplassen og gjennomgang av dokumenter og rutiner i prosjektet. Revisorene kommer fra en av våre søsterselskaper.

BÆREKRAFT

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Bærekraft er et viktig nøkkelord for JM Entreprenør.

Les mer om bærekraft